บ้าน บ้าน เรดิโอ

คลื่นในตำนาน" ของผมเองครับ ชัยวุฒิ เกิดชื่นF.M.101.0 MHz (หาดใหญ่) เพราะวันนี้ คือ ตำนานของวันพรุ่ง

ABC TALK[สกว.]

ABC TALK[สกว.]

157 items(1/16) 2 3 4 5 Next » Last »|

ABC Talk “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อรับมือภัยพิบัติ” ตอนที่ 3 [ 24 - 10 - 57 ]

โดย banbanradio on November,08 2014 14.53

การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง สกว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด ประชุมวิชาการ โABC งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อรับมือภัยพิบัติโ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านภัยพิบัติ และเป็นช่องทางสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่าย ทั้งนักวิจัย นักวิชาการ

ABC Talk "งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อรับมือภัยพิบัติ” อาจารย์สีลาภรณ์ บัวสาย " ตอนที่ 2 [ 17 - 10 - 57 ]

โดย banbanradio on November,07 2014 23.26

ABC TALK อาจารย์สีลาภรณ์ บัวสาย " งานวิจัยวันนี้ " ตอนที่ 2 อาจารย์สีลาภรณ์  บัวสาย กล่าวถึงการใช้งานวิจัย เข้ามาช่วยเรื่องภัยพิบัติ เพราะวันนี้ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพื้นที่กายภาพที่เปลี่ยน เช่นภาคเหนือต้องใช้การทดน้ำ ด้วยน้ำที่ไหลจากภูเขาจึงต้องหาวิธีเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งต่างจากภาคใต้

ABC Talk อาจารย์สีลาภรณ์ บัวสาย " งานวิจัยวันนี้ " ตอนที่ 1 [ 10 - 10 - 57 ]

โดย banbanradio on November,07 2014 23.18

รายการ ABC Talk อาจารย์สีลาภรณืคุยกับคุณบัญชร เรื่อง งานวิจัยวันนี้ สำคัญมี 2 เรื่อง คืองานวิจัยเพื่อพัฒนาและงานวิจัยเพื่อเผยแพร่เพื่อการตีพิมพ์ การตีโจทย์เพื่อวิจัยจะเป็นส่วนช่วยให้งานพัฒนาทั้งด้านเกษตร เศรษฐกิจฯ นำไปแก้ปัญหาชาวบ้านและภาคีที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันหลักในการวิจัยต้องมองให้ออก

ABC Talk " การเตรียมงานหาดใหญ่เข้มแข็งฯ " ตอนที่ 8 [ 3 - 10 - 57 ]

โดย banbanradio on October,11 2014 22.33

หาดใหญ่เข้มแข็งฯ ตอนที่ 8 คุณสุรศักดิ์ คันธา กล่าวถึงการติดตามสถานการณ์น้ำจากโทรมารต รายงานเตือนล่วงหน้าถึง 12 ขม. คุณสมภพเสริมว่าเราสามรถจะรู้ก่อน 12 ชม.แต่เมื่อมีข่าว่าน้ำเริ่มมากจะท่วมไม๊ ทางอุตุนิยม ก็จะเข้ามาชี้แจงอย่างทันที เราจะนำรายละเอียดด้านน้ำมาหารือในห้อง warroom ของการติดตามสถานการณ์

ABC Talk การเตรียมงานหาดใหญ่เข้มแข็งฯ ตอนที่ 7 [ 26 - 9 - 57 ]

โดย banbanradio on October,11 2014 22.27

งานหาดใหญ่เข้มแข็งฯ ตอนที่ 7 อาจารญ์เกริกชัย ทองหนู รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศฯ กล่าวถึง บทเรียนที่ผ่านมามีเครื่องมือพร้อมแต่บุคลากรขณะเกิดเหตุอยู่ข้างนอก สิ่งที่ต้องจัดการคือ ใครเป็นหลักควรมีการวางตัวพร้อมยังไง การจัดการเรื่องไฟฟ้าที่จะผลิตน้ำมากเท่าไหร่ ผู้ที่จะเป็นหลักดูแลเป็นใคร เวลาเกิดเหตุมีขั้นตอนยังไง

ABC Talk การเตรียมงานหาดใหญ่เข้มแข็งฯ ตอนที่ 6 [ 19 - 9 - 57 ]

โดย banbanradio on October,11 2014 22.17

หาดใหญ่เข้มแข็งฯ ตอนที่ 6 คุณสมพร สิริโปราณานนท์ ประธานโครงการ ACCCRN มีการทำงานบูรณาการจนวันนี้ได้ร่วมกับ 100 เมืองร่วมจัดการภัยจากผลกระทบสภาวะอากาศ ใช้เวปไซด์ hatyaicity Climate .org เป็นการขยายข้อมูลเพื่อให้ทุกภาคส่วนนำไปต่อยอดทางวิชาการและสาธารณะ คุณสมภพ จากอุตุนิยมวิทยา กล่าวถึงบทบาทการใช้ข้อมูล ร่วมทำงานวิจัยกับท้องถิ่น 

ABC Talk งานหาดใหญ่เข้มแข็งฯ ตอนที่ 5 [ 5 - 9 - 57 ]

โดย banbanradio on October,11 2014 22.02

งานหาดใหญ่เข้มแข็งฯ ตอนที่ 5 คุณอำนาจผลมารต หัวหน้า สนง.ปภ.สงขลากล่าว่า วันนี้เรามีการตื่นตัวระมัดระวัง ร่วมกันตั้งคณะทำงานมาแบ่งบทบาทภารกิจ คุณสุรศักดิ์คันธา จากชลประทาน เข้าช่วยในด้านเครื่องมือในฐานะผู้ประสานหลัก ในปี 2543 ถึงปี 2553 กรมชลประทานจะปรับขยายคลอง ร.1 ให้สามารถรับน้ำเพิ่ม 2.5 เท่า ผอ.ดิเรกฤทธ์ จากเทศบาลนครหาดใหญ่ กล่าวถึงการมีฝนช่วงตกหนักน้ำไหลไม่ทัน ประชาชนตระหนก เกิดการส่งข่าวทาง Social Network ทำให้เกิดข่าวลือมากทั้งๆที่เทศบาลส่งข่าวตลอดแต่ผู้รับข่าวกลับไม่เชื่อ

ABC Talk การเตรียมงาน หาดใหญ่เข้มแข็งฯ ตอนที่ 4 [ 29 - 8 - 57 ]

โดย banbanradio on October,11 2014 21.00

เวทีหาดใหญ่เข้มแข็งฯ ตอนที่ 4 คุณวิราวรรณ ประยูรสวัสดิ์เดช พยาบาล ชำนาญการเครือข่ายฟื้นฟูสุขภาพจิต ผู้ประสบภัย โรงพยาบาลหาดใหญ่ ลงไปช่วยผู้ได้รับผลกระทบโดยมี 4 ระยะ ทั้งคนมีการพัฒนาดูแลจิตใจ โดยเครื่องมือคัดกรองและประเมินเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งมีทีมทำงาน แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุขที่สำคัญคือระยะวิกฤติ เพราะมีผู้ทำลายตัวเองจากผู้ที่เกิดการสูญเสียเกิดอาการซึมเศร้า ให้มีการคลายความเครียด ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ABC Talk การเตรียมงาน หาดใหญ่เข้มแข็งฯ ตอนที่ 3 [ 22 - 8 - 57 ]

โดย banbanradio on October,11 2014 20.50

เวทีหาดใหญ่เข้มแข็งฯ ตอนที่ 3  คุณสมพร สิริโปราณานนท์ ประธานหอการค้า สำคัญคือการดูแลนักท่องเที่ยว ซึ่งมีผลกระทบในการท่องเที่ยว และปัญหาใหญ่คือปริมาณน้ำ เราต้องมีการจัดการเพราะไม่ใช่แค่น้ำท่วมแต่ปัญหาน้ำแล้งในปี 2558 กำลังจะมีปัญหาตามมา คณะกรรมการ กกร.มีทั้งภาคเอกชนที่มีผลกระทบมารวมตัวกันหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมว่า จะทำประเด็นไหน ผลที่ออกมาคือดูแลเรื่องผลกระทบการท่องเที่ยว

ABC Talk งานหาดใหญ่เข้มแข็งฯ ตอนที่ 2 [ 15- 8 - 57 ]

โดย banbanradio on October,11 2014 19.23

งานหาดใหญ่เข้มแข็งฯ อาจารย์ธนิต กล่าวว่า จากหาดใหญ่โมเดล สู่สงขลาโมเดล โดยมีการเชื่อมฐานข้อมูลจากลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาสู่ลุ่มน้ำ นาทวีและลุมน้ำคลองภูมี ขณะที่คุณโส เหมกุลจาก ปภ.ได้กล่าวว่า มีคณะกรรมการจัดการน้ำฯร่วมประเมินกันทุกวันพุธ แล้วมีเวทีคุญกับการสื่อสาร ท่านผู้ว่าฯดำริว่าควรมีการแจ้งภัยล่วงหน้า จึงมอบหมายให้ มอ.  ACCCCRN อุตุนิยม เทศบาลฯและภาคีมาบูรณาการทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน เกิดการวางระบบเตือนภัยนำร่อง สงขลาและสตูล วันนี้มีการอบรมเครือข่ายทั้ง 4 ลุ่มน้ำและ 78 อปท.

157 items(1/16) 2 3 4 5 Next » Last »|

ฟังการถ่ายทอดสดจากพื้นที่


คลิกปุ่มเล่น(Play) เพื่อฟังวิทยุ

Member Zone

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน